De school

De ds. Gisbertus Voetiusschool gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Woudrichem en is in 1979 opgericht. De school is genoemd naar ds. Gisbertus Voetius (1589-1679) wiens wortels en eerste werk als predikant liggen in de omgeving van onze school. Zijn geschriften en gedachtengoed vertolken de wijze waarop we de Bijbel lezen en interpreteren.

Grondslag en identiteit

De vereniging heeft als grondslag de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God. De vereniging aanvaardt de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels (Drie Formulieren van Enigheid), zoals deze zijn vastgesteld door Nationale Synode van 1618-1619, als op Gods Woord gegrond.

De Bijbel en de inhoud van de belijdenisgeschriften nemen in ons onderwijs een centrale plaats in en doortrekken ons gehele onderwijs. We hanteren de Bijbel zoals deze is overgezet vanuit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal volgens besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van deze ‘Statenvertaling’ met uitsluiting van hertalingen of herzieningen hiervan.

De identiteit van de school komt verder onder meer tot uiting in het omgaan met gezagsverhoudingen, eigen leermethodes, gedragsregels en kleding.

Missie

We beschouwen het als onze missie om de ons toevertrouwde kinderen in overeenstemming met de Bijbel, als het Woord van God, en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te onderwijzen, te leiden, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Visie

De onderwijskundige visie van onze school kan samengevat worden in het motto gefundeerd, betrokken en naar vermogen.
In de eerste plaats geven we hiermee aan dat ons onderwijs gefundeerd dient te zijn op de Bijbel en de belijdenisgeschriften van de kerk. Dat houdt in dat de leerlingen onderwezen worden in Gods Woord (en de daarop gegronde geschriften) en de grondwaarheden van de zuivere leer, opdat onder meer een hecht godsdienstig en moreel fundament gelegd wordt voor het toekomstig functioneren in kerk en maatschappij.
In de tweede plaats brengen we met het motto tot uitdrukking dat we het belangrijk vinden dat we in het basisonderwijs de leerlingen fundamentele kennis voor hun toekomstig maatschappelijk functioneren bijbrengen. Dat betekent dat we in ons onderwijs veel aandacht geven aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen en waarde hechten aan parate kennis. Dit laatste geldt met name ook voor de wereld oriënterende vakken.
In de derde plaats geven we met het motto aan dat we waarde hechten aan het leren van fundamentele sociale vaardigheden om als lid van een gemeenschap dienend bezig te kunnen zijn.

Dit alles betekent dat de school werkt aan de totale ontwikkeling van het kind naar vermogen. Elk kind heeft eigen talenten en gaven ontvangen. We willen hieraan recht doen door in ons onderwijsaanbod, waar mogelijk, rekening te houden met verschillen tussen kinderen.

ds. G. Voetiusschool

Albert Schweitzerlaan 6

4281 LT  ANDEL

Contactgegevens:

tel.nr.: (0183) 442780

email: info@gvsandel.nl